ارز مسافرتی

 این روزها تأمین و پرداخت ارز مسافرتی از طریق پنج بانک ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان امکان‌پذیر است. در راستای اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد اقتصادی دولت مبنی بر تبیین سیاست‌های جدید ارزی، ترتیبات تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به شرح زیر است:

اطلاعات بیشتر…